නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියලුම බන්ධනාගාර අමුත්තන්ට වැසේ.

0
58
- Advertisement -
Share
55 / 100

නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිවයිනේ සියලුම බන්ධනාගාර වලට අමුත්තන් පැමිණිම අත් හිටුවන බව බන්ධනාගර කොමසාරි පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 9 =