නව රජයේ පතිපත්ති ප්‍රකාශය 20 වැනිදා මංගල රැස්වීමේදි ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතයි.

0
314
- Advertisement -

ලබන 20 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු මංගල රැස්වීම් දින පස්වරු 3 .00 ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තුව නිවේදනය කර සිටිනවා.