මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම මාර්තු 20 දක්වා කල් යයි.

0
485
- Advertisement -

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම වලක්වාලමින් නිකුත් කර ඇති වාරණ නියෝගය 2020 මාර්තු මස 20 දින දක්වා දීර්ඝ කරයි.