රංජන් රාමනායකගෙ පක්ෂ සමාජිකත්වය අත් හිටුවයි.

0
281
- Advertisement -
Share

මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකගෙ පක්ෂ සමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ තීරණය කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 14 =