පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුර අහෝසි කිරිමට ජාතික පොලිස් කොමිසමෙන් අනුමැතිය.

0
676
- Advertisement -

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුර අහෝසි කිරීම ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

ඒ අනූව හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එස්.එස්.පී රුවන් ගුණසේකර පොලිස් නීති අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස පත් කර තිබෙනවා.