ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස ජොන්ස්ටන් වැඩ ආරම්භ කරයි.

0
399
- Advertisement -

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සභා වාරයේ ප්‍රථම රැස්වීම ආරම්භ වීමට පෙර අද (20) ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරයේ නිල වශයෙන් සිය රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් උණුසුම් ලෙස පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව, සිය කාර්යාලයීය ලිපි වලට අත්සන් තබමින් නිල කටයුතු ආරම්භ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − six =