රටේ පවතින ප්‍රශ්න හේතුවෙන් ජපාන අගමැති සංචාරය අවලංගු කරයි.

0
797
- Advertisement -

ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ ක්‍රියාත්මකව ඇති විරෝධතා හේතුවෙන් ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ශින්සෝ අබේ ඔහුගේ ඉන්දීය සංචාරය අවලංගු කර දමා තිබෙනවා.