හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් සාක්ෂි ලබා දෙයි.

0
811
- Advertisement -

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීම ආරම්භ කරයි.