කොරෝනා පරික්ෂා කිරිමට පෞද්ගලික රෝහල් වලටත් අවසර උපරිම මිල රු. 6000යි.

0
664
- Advertisement -

සීමා හා කොන්දේසි සහිතව රුපියල් 6000කට අඩු මුදලකට කෝවිඩ් 19 රෝගය සදහා පරික්ෂණ කිරිමට පෞද්ගලික රෝහල් වලට අනුමැතිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − eight =