හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංගට විදෙස් ගත වීමට අවසර.

0
573
- Advertisement -

හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංගට විදෙස් ගතවීම සීමා කරමින් පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර තිබෙනවා.

අභියාචනා අධිකරණය විසින් ලබා දී තිබෙන මෙම තීන්දුව පරිදි ඔහුට එළබෙන වසරේ මාර්තු 13 දක්වා (2020.03.13) ක්‍රියාත්මක වනවා.