බදුල්ල.පස්සර සහ ලුණුගල මාර්ගය අද පස්වරු 6 සිට වසා තැබේ.

0
513
- Advertisement -

පස් කදු කඩා වැටීමේ අවධානමක් නිසා අද පස්වරු 6.00 සිට බදුල්ල, පස්සර සහ ලුණුගල මාර්ගය වසා තබන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

මේ අතර දියතලාව සහ බණ්ඩාරවෙල අතර දුම්රිය මාර්ගයටද පස් කන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයටද බාධා සිදු වී ඇත.