හෙට රාත්‍රී 8.00 සිට පැය 24ක් කොළඹට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

0
528
- Advertisement -

හෙට රාත්‍රී 8.00 සිට පැය 24ක් යන තෙක් කොළඹ 01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14 සහ කොළඹ 15ට ජලය අත්හිටුවයි.

කොළඹ 05 සහ කොළඹ 06ට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයේ.