2019 ඔස්කාර් සම්මාන උළලේ, විශිෂ්ඨතම සිනමා ඡුායාරූපකරණය සදහා නිර්දේශ වූ චිත‍්‍රපට නාමාවලිය.

0
650
- Advertisement -

Cold War – Nominee: Lukasz Zal

The Favourite – Nominee: Robbie Ryan

Roma – Nominee: Alfonso Cuarón

A Star Is Born – Nominee: Matthew Libatique

Never Look Away – Nominee: Caleb Deschanel