“20 ට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය නෑ. තුනෙන් දෙකේ බහුතරයෙන් සම්මත කළ හැකියි.” නීතිපති දැනුම් දෙයි.

0
374
- Advertisement -

“20 ට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය නෑ.
තුනෙන් දෙකේ බහුතරයෙන් සම්මත කළ හැකියි.”
නීතිපති දැනුම් දෙයි.

නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිබෙන, විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කිරීම සදහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය නැති බවත්, පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයකින් එය සම්මත කළ හැකි බවත්, නීතිපතිවරයා විසින් අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වෙත දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 20 =