‍මැතිවරණ කොමිසමෙන් ජනතාවට නිවේදනයක්.

0
641
- Advertisement -

රාජ්‍ය උත්සව වලදී මහජන දේපළ භාවිතයෙන් පක්ෂ, අපේක්ෂක දේශපාලකයින් ප්‍රවර්ධනය වන අවස්ථා ගැන පැමිණිලි කරන ලෙසට මැතිවරණ කොමිසම ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.