ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් තනතුරට නෙවෙයි ලාන්ස් කෝප්‍රල් තනතුරකටවත් සුදුසු නෑ..!ඇමති සරත් වීරසේකර ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්ට කියයි.

0
187
- Advertisement -

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් තනතුරට නෙවෙයිලාන්ස් කෝප්‍රල් තනතුරකටවත් සුදුසු නෑ..!ඇමති සරත් වීරසේකර ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්ට කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − five =