ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් කෙනෙක්ට පාර්ලිමේන්තු එන්න පුළුවන්ද.? අළුත් ප්‍රශ්නයක් මතු කරයි…!

0
135
- Advertisement -

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් කෙනෙක්ට
පාර්ලිමේන්තු එන්න පුළුවන්ද.?
අළුත් ප්‍රශ්නයක් මතු කරයි…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 2 =