ළමා නිවාස තුළ දරුවන්ට සිද්ධ වන ශාරිරික සහ ලිංගික හිංසා වළක්වා ගන්න සෑම ළමා නිවාසයකම සීසීටීවී සවි කරයි.

0
264
- Advertisement -

ළමා නිවාස තුළ දරුවන්ට සිද්ධ වන
ශාරිරික සහ ලිංගික හිංසා වළක්වා ගන්න
සෑම ළමා නිවාසයකම සීසීටීවී සවි කරයි.


ළමා නිවාස තුළ දරුවන්ට සිද්ධ වන ශාරීරික හිංසා සහ ලිංගික අඩත්තේට්ටම් වළක්වා ගැනීම සදහා, සෑම ළමා නිවාසයක්ම ආවරණය වන පරිදි, සීසීටීවී කැමරා පද්ධතියක් සවි කිරීමට ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බව ද මෝර්නිං පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

මේ සදහා, අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ අවසරය ලබා ගැනීමට නියමිත අතර, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙන් තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට එම අධිකාරිය බලාපොරොත්තුවන බව වාර්තා වේ.

ඊට අමතරව, මෙම ළමා නිවාස, සතිපතා හෝ දිනපතා – නිරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට ද ඔවුන් සැලසුම් කර තිබේ.