හෝමාගමදි හෙරෝයින් 1.3Kg සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට.

0
492
- Advertisement -

හෝමාගම හබරකඩදි හෙරෝයින් 1.3Kg සමග පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව හෝමාගම පොලිසිය සදහන් කරනවා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =