හොරකම් කරපු ආණ්ඩුවක් එළවලා ජනතාව අළුත් ආණ්ඩුවක් පත් කරගත්තේ මේක ඇතුළෙත් හොරකම් වෙනවා බලන් ඉන්න නෙවෙයි..!

0
222
- Advertisement -

හොරකම් කරපු ආණ්ඩුවක් එළවලා
ජනතාව අළුත් ආණ්ඩුවක් පත් කරගත්තේ
මේක ඇතුළෙත් හොරකම් වෙනවා බලන් ඉන්න නෙවෙයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 13 =