හේෂා විතානගෙ අත් අඩංගුවට ගන්නැයි නියෝග.

0
876
- Advertisement -

රුපියල් කෝටි 2ක දේපළ සාවද්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග.