හෙළ වෙදකමට මුවා වෙලා පාතාලයක් රන් කරන්ඩ ධම්මික වෙද මහත්තයාට ඉඩ දෙන්න බෑ..!

0
165
- Advertisement -

හෙළ වෙදකමට මුවා වෙලා
පාතාලයක් රන් කරන්ඩ
ධම්මික වෙද මහත්තයාට ඉඩ දෙන්න බෑ..!