හෙරෝයින් ජාවාරම්කරුවෙකුට මරණ දඩුවම නියම කරයි.

0
833
- Advertisement -

හෙරෝයින් 22.54 ග්‍රෑම් ජාවාරම් කිරීම හා ලග තබාගැනිමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ පුද්ගලයෙකුට කොළඹ මහාඅධිකරණය විසින් මරණ දණ්ඩනය නියම කරයි.