හෙට සිට සියළු පාසල් සදහා දෙවන පාසල් නිවාඩු වාරය ආරම්භ වේ.

0
130
- Advertisement -
Share
4 / 100

හෙට සිට සියළු පාසල් සදහා
දෙවන පාසල් නිවාඩු වාරය ආරම්භ වේ.


හෙට සිට සියළු පාසල් සදහා දෙවන නිවාඩු වාරය ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − three =