හෙට සිට සියළු පාසල් සදහා දෙවන පාසල් නිවාඩු වාරය ආරම්භ වේ.

0
556
- Advertisement -

හෙට සිට සියළු පාසල් සදහා
දෙවන පාසල් නිවාඩු වාරය ආරම්භ වේ.


හෙට සිට සියළු පාසල් සදහා දෙවන නිවාඩු වාරය ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 14 =