හෙට රට විවෘත කළත්-බස්නාහිර පළාත තුළ සාප්පු සංකීර්ණ සහ ඇදුම් කඩ විවෘත කිරීමට අවසර නැත.

0
403
- Advertisement -

හෙට රට විවෘත කළත් – බස්නාහිර පළාත තුළ සාප්පු සංකීර්ණ සහ ඇදුම් කඩ විවෘත කිරීමට අවසර නැත.


හෙට දිනයේ දී රට විවෘත කිරීමෙන් පසුව අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිබදව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

බස්නාහිර පළාතට සහ අනෙකුත් පලාත් සදහා බලපාන්නේ එකිනෙකට වෙනස් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ බව කරුණාවෙන සලකන්න.
එම නිවේදනය පහත පළ කර සිටිමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 5 =