හෙට දැකල පුරුදු කෙනෙක් එනවා…

0
996
- Advertisement -

මලිත් හෑගොඩ කුළුදුල් සිනමා නිර්මාණය, ”දැකල පුරුදු කෙනෙක්” හෙට සිට තිරගත වේ. දැකල පුරුදු කෙනෙක් තිර රචනය භූපති නලීන් ගේ