හෙට ජයන්ත කැටගොඩ ඉල්ලා අස් වී බැසිල් රාජපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීමේ සූදානමක්..?

0
1562
- Advertisement -

හෙට ජයන්ත කැටගොඩ ඉල්ලා අස් වී
බැසිල් රාජපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීමේ සූදානමක්..?


හෙට දිනයේ දී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ජයන්ත කැටගොඩ මහතා සිය මන්ත‍්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමටත්, පුරප්පාඩුවන එම මන්ත‍්‍රීධූරයේහිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දීමටත් නියමිත බවට රාවයක් පවතී.

හෙට මන්ත‍්‍රී ධූරයේ දිවුරුම් දුනහොත්, ඊට පසු දිනයේ දී ම, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තුව හෙට පෙරවරු දහයට රැස්වීමට නියමිත ය.