හුණුගල් පොකුණ සංචාරකයන්ට තහනම් වෙයි

0
2488
- Advertisement -

බළන්ගොඩ රජවක රක්ෂිතයේ තංජන්ගැන්න ගල්ලැල්තොට ප‍්‍රදේශයේ හමුවී ඇති හුණුදිය පොකුණු මහජනතාවට නැරඹීම සඳහා විධිමත් වැපිළිවෙලක් සකස් කරන තුරු ඒවා නැරඹීමේ අරමුණින් හෝ ඒ ප‍්‍රදේශයට ඇතුලූ නොවන ලෙස වනසංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

යම් ආකාරයකින් උපදෙස් නොතකා රක්ෂිතයට ඇතුලූවන සියලූ දෙනාම අත්අඩංගුවට ගෙන ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිමගින් කටයුතු කරන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව දන්වනවා.

වන සංරක්ෂණ ආඥා පනතේ 07 වන වගන්තියේ (1) (අ) යටතේ රජයේ රක්ෂිත වනයට අයුතු ලෙස ඇතුලුවන හෝ අයුතු ලෙස ඇතුළු වීමට සලස්වන හෝ එහි රැදී සිටින ඔබ වන අපරාධමය වරදකට වරදකරු වන අතර එහි දඩ මුදල් පහත පරිදි වනවා.

අවම දඩය – රු. 10,000/-
උපරිම දඩය – රු. 100,000/-
අවුරුදු 05 ක් දක්වා සිරදඩුවමකට ද ලක්විය හැක.

Image result for hunugal pond sri lanka
Image result for hunugal pond sri lanka
Image result for hunugal pond sri lanka