හිස්බුල්ලා හා අසාද් සාලි ඉක්මන් වෙයි

0
616
- Advertisement -

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි හා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලා සිය ධූර වල ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දී ඇත.