හිරේ ඉද්දීම පිල්ලෙයානට එළියට යන්න දුන්නා. තව ප‍්‍රභූ සිරකරුවන්ට විශේෂ සැලකිලි දුන්නා. ඒකෙන් සිරකරුවෝ නොසන්සුන් උනා..!

0
69
- Advertisement -
Share
54 / 100

හිරේ ඉද්දීම පිල්ලෙයානට එළියට යන්න දුන්නා.
තව ප‍්‍රභූ සිරකරුවන්ට විශේෂ සැලකිලි දුන්නා.
ඒකෙන් සිරකරුවෝ නොසන්සුන් උනා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + thirteen =