හිජාස් හිස්බුල්ලාට සහ ශානිට සිද්ධ කරන අසාධාරණකම් පිළිබදව නාමල් රාජපක්ෂට මතක් කර දෙයි.

0
137
- Advertisement -

හිජාස් හිස්බුල්ලාට සහ ශානිට සිද්ධ කරන
අසාධාරණකම් පිළිබදව
නාමල් රාජපක්ෂට මතක් කර දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − six =