හැම තැනම රෝගියෝ…! තනියම වසංගතයට මුහුණ දෙන්න බැරිනං, වහාම සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැදවන්න..!

0
66
- Advertisement -

හැම තැනම රෝගියෝ…!
තනියම වසංගතයට මුහුණ දෙන්න බැරිනං,
වහාම සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැදවන්න..!