හරීන්ට එරෙහිව මඩ ගහන්න; හිරු සහ දෙරණ සමගපාර්ලිමේන්තුවේ නිල ට්වීටර් ගිණුමත් එක් උනා ද..?

0
33
- Advertisement -
Share
61 / 100

හරීන්ට එරෙහිව මඩ ගහන්න; හිරු සහ දෙරණ සමගපාර්ලිමේන්තුවේ නිල ට්වීටර් ගිණුමත් එක් උනා ද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 11 =