හරීන්ට එරෙහිව මඩ ගහන්න; හිරු සහ දෙරණ සමගපාර්ලිමේන්තුවේ නිල ට්වීටර් ගිණුමත් එක් උනා ද..?

0
143
- Advertisement -

හරීන්ට එරෙහිව මඩ ගහන්න; හිරු සහ දෙරණ සමගපාර්ලිමේන්තුවේ නිල ට්වීටර් ගිණුමත් එක් උනා ද..?