හරීන්ගේ ප‍්‍රශ්නයට වෙන කතා කිහිපයක් කියා ඇමති සරත් වීරසේකර වාඩි වෙයි.

0
37
- Advertisement -
Share
56 / 100

හරීන්ගේ ප‍්‍රශ්නයට වෙන කතා කිහිපයක් කියා ඇමති සරත් වීරසේකර වාඩි වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − 4 =