හරීන්ගේ ප‍්‍රශ්නයට වෙන කතා කිහිපයක් කියා ඇමති සරත් වීරසේකර වාඩි වෙයි.

0
139
- Advertisement -

හරීන්ගේ ප‍්‍රශ්නයට වෙන කතා කිහිපයක් කියා ඇමති සරත් වීරසේකර වාඩි වෙයි.