හරක් රක්ෂිතයට දාලා හරක්ගේ කර පිටින් ගස් කදන් එළියට අදිනවා කියලා අපි දැන් දන්නවා.

0
133
- Advertisement -

හරක් රක්ෂිතයට දාලා හරක්ගේ කර පිටින් ගස් කදන් එළියට අදිනවා කියලා අපි දැන් දන්නවා.