හරක් රක්ෂිතයට දාලා හරක්ගේ කර පිටින් ගස් කදන් එළියට අදිනවා කියලා අපි දැන් දන්නවා.

0
39
- Advertisement -
Share
61 / 100

හරක් රක්ෂිතයට දාලා හරක්ගේ කර පිටින් ගස් කදන් එළියට අදිනවා කියලා අපි දැන් දන්නවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + 12 =