“හයර් වල” විස්තර ලියලා තියා ගන්න. පොලීසිය ත්‍රීරෝද රථ රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

0
239
- Advertisement -

“හයර් වල” විස්තර ලියලා තියා ගන්න. පොලීසිය ත්‍රීරෝද රථ රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.


හයර් වල විස්තර සහ තමන් යන එන තැන් ගැන, ලොග් සටහනක් තබා ගන්නා ලෙස, පොලිසිය, සියළු ත්‍රීරෝද රථ රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

කොරෝනා ආසාදිතයන් සහ සමීපතමයන් හදුනා ගැනීමට උදව්වක් ලෙස අඩුම තරමින් සතියක කාලයක් සදහාවත් මෙසේ ලොග් සටහන් ලබා ගන්නා ලෙසයි පොලිසිය ඉල්ලා ඇත්තේ.