හමුදාව භාරයේ තිබූ තවත් අක්කර දහයක් මුල් පදිංචිකරුවන්ට…!

0
606
- Advertisement -

යුද සමයේ දී ආරක්ෂක හේතූන් මත අත් පත් කර ගත් අක්කර දහයක භූමි ප‍්‍රමාණයක් නැවත එහි මුල් පදිංචි කරුවන් වෙත ලබා දීමට යුද හමුදාව විසින් කටයුතු කර තිබේ. ඒ අනුව ත‍්‍රීකුණාමලය, කුච්චවේලි ප‍්‍රදේශයේ අක්කර 03 ක් ද, අම්පාර, කල්මුණේ සහ තිරුක්කෝවිල් ප‍්‍රදේශයේ අක්කර 07 ක් ද ඒ ඉඩම්වල මුල් පදිංචි කරුවන් වෙත ලබා දීමට කටයුතු සලසා ඇත.