හම්බන්තොට වරායේ පිහිටි නාවික හමුදා කදවුර ඉවත්කර ගන්නා ලෙස චීනය දැනුම් දුන්නා ද..?

0
147
- Advertisement -

හම්බන්තොට වරායේ පිහිටි නාවික හමුදා කදවුර ඉවත්කර ගන්නා ලෙස චීනය දැනුම් දුන්නා ද..?