හම්බන්තොට වරායේ පිහිටි නාවික හමුදා කදවුර ඉවත්කර ගන්නා ලෙස චීනය දැනුම් දුන්නා ද..?

0
261
- Advertisement -

හම්බන්තොට වරායේ පිහිටි නාවික හමුදා කදවුර ඉවත්කර ගන්නා ලෙස චීනය දැනුම් දුන්නා ද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − one =