හම්බන්තොට දරුවන්ට හම්බන්තොටට ගිහින් එන්නත ගහනවා. එන්නත ගන්න යාපනේ ඉදන් කොළඹ ආව දරුවාව හිස් අතින් ආපහු හරවලා යවනවා..!

0
35
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − two =