හදිසි විදුලිය බිද වැටීමෙන් පසුව, ඇමති ඩලස් විශේෂ කාර්ය සාධක බලකා ආරක්ෂාව ඉල්ලයි.

0
245
- Advertisement -

හදිසි විදුලිය බිද වැටීමෙන් පසුව,
ඇමති ඩලස් විශේෂ කාර්ය සාධක බලකා ආරක්ෂාව ඉල්ලයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පද්ධිත ආරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන (Systems Control Center) වෙත, විශේෂ කාර්ය සාධක බලකා ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙස, විදුලිබල අමාත්‍ය, ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඉල්ලා සිටියි.

දැනට පද්ධති ආරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන [Systems Control Center] වෙත ලබා දී තිබෙන ආරක්ෂාවට අමතරව, අතිරේක ආරක්ෂාවක් ලෙස මෙසේ, මෙම, විශේෂ කාර්ය සාධක බලකා ආරක්ෂාව ඉල්ලා තිබේ.

කෙරවළපිටිය උපපොළක ඇති වූ සම්ප්‍රේෂණ දෝෂයක් හේතුවෙන්, පසුගිය සදුදා දිනයේ දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි, පැය කිහිපයක විදුලිය ඇන හිටීමක් වාර්තා විය.

ඉන් පසුවයි, මෙම අතිරේක ආරක්ෂාව, අමාත්‍යවරයා විසින් ඉල්ලා ඇත්තේ.