හදිසි තත්වය තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කෙරෙ

0
533
- Advertisement -

හදිසි තත්වය තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරෙ.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් යුතුව අද දිනයේ නිකුත් කෙරෙ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 1 =