හදිසියකදී ඔබ කතා කළ යුතු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකගේ දුරකථන අංකය මෙතනින් ලබා ගන්න.

0
460
- Advertisement -

හදිසියකදී ඔබ කතා කළ යුතු
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකගේ දුරකථන අංකය
මෙතනින් ලබා ගන්න.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය, ගෙවෙන සෑම තත්ත්පරයකදී ම අප මත අවදානමක් ඇති කර තිබේ. ඔබ හෝ මම, නැතිනම් අපගේ අසල්වැසියා හෝ ඥාතියා, ආසාදිතයෙකු බවට පත් විය හැකි ය.

එවැනි තත්ත්වයකදී හෝ සැකසහිත අවස්ථාවකදී, අපට අදාල මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ, ඔහුට සෘජුව ඇමතීමේ පහසුකම අපට තිබේ.

පහත ලින්ක් එකට යෑමෙන් – අවශ්‍ය සරළ උපදෙස් පිළිපැදීම මගින් – අදාල මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ දුරකථන අංකය ඔබට ලබා ගැනීමට පුළුවන. ඔහුගේ හෝ ඇයගේ දුරකථන අංකය, සටහන් කර තබා ගැනීම වැදගත් යැයි අපි සිතමු.