සෞඛ්‍ය සේවයේ පහළොස් දහසකට පෙබරවාරියේ සිට අතිකාල දීමනා, රජයේ නිවාඩු දින දීමනා සහ සති විවේක දින දීමනා නෑ.

0
1113
- Advertisement -

සෞඛ්‍ය සේවයේ පහළොස් දහසකට
පෙබරවාරියේ සිට අතිකාල දීමනා, රජයේ නිවාඩු දින දීමනා සහ සති විවේක දින දීමනා නෑ.

කොරෝනා වංසගතයට ප්‍රතිකාර කරමින් සිටි, බස්නාහිර පළාතේ වෛද්‍ය, හෙද හා සුළු කාර්ය මණ්ඩලයට පසුගිය පෙබරවාරිමාසයේ සිට අතිකාල දීමනා, රජයේ නිවාඩු දින දීමනා සහ සති විවේක දින දීමනා ලබා දී නැති බව වාර්තා වේ.

සෞඛ්‍ය සේවයේ පහළොස් දහසකට වඩා වැඩි පිරිසක් මෙම අසාධාරණයට ගොදුරුව ඇති බව පැවසේ.