සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් නොකිරීමෙන් මැතිවරණ කොමිසම අමාරුවේ.

0
366
- Advertisement -

සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් නොකිරීමෙන්
මැතිවරණ කොමිසම අමාරුවේ.

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින්, ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සදහා අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් නොකිරීම නිසා, මැතිවරණ කොමිසම අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින බව වාර්තා වේ.

ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරන තුරු, අවශ මුව ආවරණ සහ අත් සෝදන දියර මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමට නොහැකිව ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම උපුටා දක්වමින්, සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

අනෙක් අතට, මුව ආවරණ පැළදීම, අත්සේදීම සහ මීටරයක පරතරය පවත්වාගෙන යෑම අනිවාර්ය කරමින්, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් නොකරන්නේ නම්, එම නියමයන්ට යටත් වන ලෙස ඡන්ද දායකයන්ගෙන් සහ අපේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමේ හැකියාවක් මැතිවරණ කොමිසමට නැත.