සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අවසර දුන්නොත්ල බන 15 වෙනිදා බස්නාහිර පළාතේත්සි යළු පාසල් ආරම්භ කරනවා..!

0
111
- Advertisement -

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අවසර දුන්නොත්
ලබන 15 වෙනිදා බස්නාහිර පළාතේත්
සියළු පාසල් ආරම්භ කරනවා..!