සූවස් ඇලයි – නැවයි ගෑස් මිලයි අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ..!

0
189
- Advertisement -

සූවස් ඇලයි – නැවයි ගෑස් මිලයි අතර
කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + thirteen =