“සුවවිරු නමත් එපා – හෝටල් සැපත් එපා. අපට හිමි දීමනා පමණක් ලබා දෙනු.” මහනුවර මහරෝහලේ හෙදකාර්ය මණ්ඩල පාරට බසිති.

0
1104
- Advertisement -

සුවවිරු නමත් එපා – හෝටල් සැපත් එපා.
අපට හිමි දීමනා පමණක් ලබා දෙනු.
මහනුවර මහරෝහලේ හෙදකාර්ය මණ්ඩල පාරට බසිති.

මහනුවර මහරෝහලේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය, අද උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් දියත් කළ හ.

අතිකාල දීමනා අත්හිටුවීම සහ වැටුප් සහිත නිවාඩුව කපා දැමීමට එරෙහිව ඔවුන් මෙම උද්ඝෝෂණය දියත් කර තිබුණි.

“සුව විරු නම එපා. හෝටල් සැප එපා. අපට හිමි දීමනා පමණක් ලබා දෙනු” යැයි ලියූ සටන් පාඨ සහිත පුවරු, හෙදියෝ ඔසවාගෙන සිටියහ.