සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ දැරූ බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ලොහාන් රත්වත්තේ ට දෙනවද..?

0
91
- Advertisement -
Share
53 / 100

සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ දැරූ බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ලොහාන් රත්වත්තේ ට දෙනවද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =