සුදර්මන් රදලියගොඩ, අයි.ටී.එන් සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස යළිත් පත් කරයි.

0
2107
- Advertisement -

සුදර්මන් රදලියගොඩ, නැවත, ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එහි සභාපති සුදත් රෝහණ මහතා විසින් අදාල පත් කිරීම සම්බන්ධව ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =