සී.අයි.ඩි යේ 19 ක් පොලිස් සාමාන්‍ය රාජකාරියට මාරුකරයි. විශේෂ විමර්ෂණ ඒකක දහයක ස්ථානාධිපතිවරු දහ දෙනෙකුත් ඒ අතර.

0
211
- Advertisement -

සී.අයි.ඩි යේ 19 ක් පොලිස් සාමාන්‍ය රාජකාරියට මාරුකරයි.
විශේෂ විමර්ෂණ ඒකක දහයක ස්ථානාධිපතිවරු දහ දෙනෙකුත් ඒ අතර.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්තව රාජකාරී කළ නිළධාරීන් 19 දෙනෙකු, පොලිස් සාමාන්‍ය රාජකාරී සදහා අනුයුක්ත කර ඇති බව ඬේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙම නිළධාරීන් 19 දෙනා අතරට, විශේෂ විමර්ෂණ ඒකක දහයක ස්ථානාධිපති දහ දෙනෙකුද සිටින බව වාර්තා වේ.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ මේ තරම් විශාල නිළධාරීන් සංඛ්‍යාවකට එකවර ස්ථාන මාරුවීම ලබා දුන් පළමු අවස්ථාව මෙය බව පැවසේ.